Privacy policy

Algemene voorwaarden ACE Advisory B.V.

A. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. ACE Advisory: de besloten vennootschap ACE Advisory B.V. en de op basis van een overeenkomst met ACE Advisory verbonden natuurlijke en/of rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden.
2. Opdrachtgever: de contractspartij van ACE Advisory.
3. Honorarium: de financiële vergoeding, exclusief BTW, die ACE Advisory ter zake de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.
4. Diensten: alle door ACE Advisory aan een opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door ACE Advisory ten behoeve van een opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard dan ook, daaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een opdrachtgever worden verricht.

B. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen ACE Advisory en de opdrachtgever.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

C. Opdracht

1. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat deze door ACE Advisory is aanvaard.
2. Iedere opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ACE Advisory, dat wil zeggen dat de opdrachtgever ermee instemt dat ACE Advisory de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door ACE Advisory of door derden in opdracht van ACE Advisory. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. In geen geval zijn degenen die voor of ten behoeve van ACE Advisory werkzaam zijn persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ACE Advisory aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ACE Advisory worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ACE Advisory zijn verstrekt, heeft ACE Advisory het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het gebruikelijke tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen. ACE Advisory is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat ACE Advisory is uitgegaan van door of zijdens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid c.q. onvolledigheid ACE Advisory kenbaar behoorde te zijn.
4. ACE Advisory is niet verplicht gevolg te geven aan aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent de uitvoering van de werkzaamheden, wanneer ACE Advisory op redelijke gronden meent dat dit zal leiden tot handelen in strijd met fundamentele normen en waarden die ACE Advisory voor zijn dienstverlening in acht pleegt te nemen.
5. Een door ACE Advisory aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaats-verbintenis. ACE Advisory zal zich naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die verwacht mag worden inspannen de werkzaamheden uit te voeren.

D. Declaratie

1. Aan ACE Advisory dienen te worden vergoed honorarium en kosten, te vermeerderen met BTW.
2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief, danwel conform de met opdrachtgever dienaangaande gemaakte (andere) afspraken.
3. Naast het honorarium zal ACE Advisory andere kosten die het verlenen van de diensten met zich meebrengt aan de opdrachtgever in rekening brengen. Dergelijke kosten zijn bijvoorbeeld kantoorkosten, reis-en verblijfkosten, kosten van vertalingen, koeriersdiensten en internationale telefoongesprekken.
4. Voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal ACE Advisory de opdrachtgever informeren over de financiële gevolgen van deze extra werkzaamheden.
5. ACE Advisory is gerechtigd tussentijdse declaraties te verzenden.
6. ACE Advisory is bovendien gerechtigd betaling van voorschotdeclaraties te vragen, welke verrekend zullen worden met de eindafrekening van de diensten.

E. Betaling

1. Betaling van declaraties dient plaats te vinden uiterlijk binnen 7 dagen na dagtekening, danwel conform de met opdrachtgever dienaangaande gemaakte (andere) afspraken. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke (handels)rente verschuldigd, vermeerderd met een opslag van 2%.
2. Slechts betaling door overmaking op een bankrekening van ACE Advisory of contante betaling tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
3. ACE Advisory is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een depot te verlangen tot zekerheid van haar honorarium en de door haar te maken dan wel gemaakte kosten ter zake het verrichten van de diensten, alsmede tot het verlangen van zekerheid in andere vorm, in het bijzonder in de vorm van te vestigen zekerheidsrechten op dan wel inbetalinggeving van aan de opdrachtgever toebehorende goederen.
4. Indien tijdige betaling van enige declaratie, storting van een depot, verlening van zekerheid dan wel inbetalinggeving achterwege blijft, is ACE Advisory gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van zijn werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat hij daardoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden en is al hetgeen de opdrachtgever aan ACE Advisory uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. Wanneer door of van een opdrachtgever faillissement, surséance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt aangevraagd of een opdrachtgever aan schuldeisers een akkoord aanbiedt, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
6. De door opdrachtgever gedane betalingen komen eerst in mindering op eventueel verschuldigde rente en kosten en daarna op de opeisbare declaraties die het langst openstaan, zelfs wanneer de opdrachtgever meedeelt dat de betaling betrekking heeft op een latere declaratie.
7. Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening.
8. Wanneer ACE Advisory incassomaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van die maatregelen ten laste van opdrachtgever.

F. Aansprakelijkheid

1. ACE Advisory aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit artikel F blijkt.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ACE Advisory slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van ACE Advisory voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. ACE Advisory is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van (leverings)termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door ACE Advisory gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
3. De door ACE Advisory te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal nooit meer bedragen dan 50 (vijftig) procent van het totaal van de op grond van die overeenkomst gefactureerde bedragen (exclusief BTW) en de nog niet gefactureerde bedragen (exclusief BTW) wegens reeds geleverde goederen en/of diensten die ACE Advisory op grond van die overeenkomst reeds wel had kunnen factureren. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van ACE Advisory in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van ACE Advisory. De in dit artikel bij punt 2 bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door ACE Advisory verleende crediteringen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij ACE Advisory heeft gemeld.
4. Bij het inschakelen van derden bij de uitvoering van enige overeenkomst zal ACE Advisory steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ACE Advisory is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
5. Opdrachtgever van ACE Advisory is aansprakelijk voor alle schade die ACE Advisory mocht lijden als gevolg van aanspraken van anderen, die geen partij zijn bij de tussen ACE Advisory en opdrachtgever gesloten overeenkomst, verband houdend met de door ACE Advisory geleverde goederen en/of diensten. Opdrachtgever vrijwaart ACE Advisory uitdrukkelijk voor aanspraken van anderen.

G. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle aan opdrachtgever geleverde diensten berusten uitsluitend bij ACE Advisory.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de door ACE Advisory in het kader van de overeenkomst tussen ACE Advisory en opdrachtgever geproduceerde stukken, zoals adviezen, contracten etc. al dan niet met inschakeling van derden te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

H. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen ACE Advisory en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen ACE Advisory en de opdrachtgever mochten ontstaan zullen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

I. Diversen

1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven
2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt zullen ACE Advisory en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. de vernietigde bepaling in acht worden genomen.

General terms and conditions of ACE Advisory B.V

A. Definitions,

The following definitions are used in these general terms and conditions:
1. ACE Advisory: the private company with limited liability, ACE Advisory B.V. and the natural and/or legal entities associated by way of an agreement with ACE Advisory, including the directors of the lastmentioned.
2. Client: the contractual party of ACE Advisory.
3. Fee: the financial remuneration, excluding VAT, which ACE Advisory has agreed with the client for execution of the assignment.
4. Services: all products and services provided by ACE Advisory to a client, as well as all other work carried out by ACE Advisory for the benefit of the client, of whatever nature, including work which has not been explicitly carried out on the request of a client.

B. Scope

1. These terms and conditions apply to all offers and agreements between ACE Advisory and the client.
2. Any deviations from these general terms and conditions are only valid if parties have agreed to these explicitly in writing.
3. All offers are without obligations, unless otherwise explicitly determined in writing.

C. Assignment

1. An agreement is only effectuated after this has been accepted by ACE Advisory.
2. Every assignment is exclusively accepted and executed by ACE Advisory, which means that the client agrees to ACE Advisory carrying out the agreement under its responsibility or by third parties acting on the instructions of ACE Advisory. The applicability of articles 7:404, 7:407, paragraph 2 of the Dutch Civil Code is excluded. In no event are those employed by or working on behalf of ACE Advisory personally bound or liable.
3. The client ensures that all information, which ACE Advisory deems essential or which the client should reasonably understand to be essential for the execution of the agreement, is provided in good time to ACE Advisory. If the information necessary for the execution of the agreement is not provided in good time to ACE Advisory, ACE Advisory has the right to suspend the agreement and/or to charge the additional costs arising from this delay to the client in line with the customary rates. Furthermore, ACE Advisory is not liable for damage of whatever nature which arises as a result of ACE Advisory having proceeded on the basis of incorrect and/or incomplete information having been provided by or on behalf of the client, unless this incorrectness or incompleteness should have been known to ACE Advisory.
4. ACE Advisory is not obliged to follow the instructions of the client with respect to the execution of the work, if ACE Advisory has reasonable grounds for believing that this is at odds with the fundamental standards and values which ACE Advisory deems necessary for the provision of its services.
5. An assignment accepted by ACE Advisory leads to an obligation to perform, not an obligation to deliver a certain result. ACE Advisory shall carry out the work to the best of its ability and with the due diligence expected of it.

D. Invoices

1. Fees and expenses plus VAT are required to be remunerated to ACE Advisory.
2. The fee is calculated on the basis of an hourly rate agreed with the client, or in conformity with (other) arrangements agreed with the client to this effect.
3. In addition to the fee, ACE Advisory shall charge the client for other expenses entailed in the provision of services. Such costs include office expenses, travel and accommodation expenses, and costs for translation, courier services and international telephony.
4. Insofar as a fixed price has been agreed for the provision of certain services and the provision of the services results in additional work which cannot reasonably considered to
be included in the fixed price, ACE Advisory shall inform the client about the financial consequences of this additional work.
5. ACE Advisory is entitled to send interim invoices.
6. Furthermore, ACE Advisory is entitled to ask for payment of advance invoices, which shall be offset against the final invoice for the services.

E. Payment

1. Payment of invoices is required to be made no later than 7 days after the date of the invoice, or in conformity with (other) arrangements agreed with the client to this effect. If this term is exceeded, the client is in default by operation of the law and the statutory (commercial) interest is payable, plus a surcharge of 2%.
2. Only payment by transfer to a bank account of ACE Advisory or cash payment with sufficient proof of payment, grants discharge to the client.
3. At all times, ACE Advisory is entitled to demand a deposit from the client as security for its fee and the expenses incurred or to be incurred for the provision of services, as well as to demand security in another form, in particular in the form of collateral to be created with respect to the tendering of payment for goods belonging to the client.
4. If timely payment of any invoice, deposit of an amount, furnishing of a security or tendering of payment is not forthcoming, ACE Advisory, without prejudice to its other rights, is entitled to cease or to suspend (further) execution of its work with immediate effect, without in any way being liable for damages visàvis the client as a result and anything owed by the client to ACE Advisory for whatever reason is immediately due and payable.
5. If bankruptcy, suspension of payment or application of the Dutch Consumer Bankruptcy Act is filed for by or with respect to the client or a client agrees composition with its creditors, the obligations of the client shall be immediately due and payable.
6. The payments made by the client are first deducted from any interest and expenses payable and subsequently from the longest outstanding unpaid invoices, even when the client specifies that the payment relates to a later invoice.
7. Payment is required to take place without any reduction or offsetting.
8. If ACE Advisory instigates debtcollection procedures against the client who is in default, the costs of these procedures shall be charged to the client.

F. Liability

1. ACE Advisory accepts statutory obligations for compensation insofar as this is evident from article F.
2. In the event of an attributable shortcoming in the fulfilment of the agreement, ACE Advisory is only liable for alternative compensation, that is, compensation to the value of the failed performance. Any liability on the part of ACE Advisory for any other form of loss is excluded, including additional compensation in whatever form, compensation for indirect loss or consequential loss or loss as a result of lost profits. Likewise, in no event is ACE Advisory liable for losses due to delays, losses due to (delivery) deadlines being exceeded as a result of changed circumstances, losses as result of acquiring insufficient cooperation, information or materials from the client and losses due to information or advice given by ACE Advisory the content of which does not explicitly form part of a written agreement.
3. The compensation to be paid by ACE Advisory as a result of attributable shortcomings in fulfilment of the agreement shall never amount to more than 50 (fifty) percent of the total of the amounts (excluding VAT) invoiced as part of this agreement and the amounts (excluding VAT) not yet invoiced on account of goods and/or services already delivered which ACE Advisory could have already invoiced as part of this agreement. If and insofar as the agreement is a longterm agreement, the compensation on account of the attributable shortcoming shall in no event amount to more than the price (excluding VAT) stipulated for the agreement in question for the performances of ACE Advisory in the period of three months prior to ACE Advisory’s shortcoming. The amounts and prices referred to in this article under heading 2 are reduced by credit facilities. The condition for the establishment of any right to compensation is always that the client has notified ACE
Advisory of the damage in writing as soon as reasonably possible after the event giving rise to the claim.
4. When engaging third parties in the execution of any agreement, ACE Advisory shall always exercise due diligence. ACE Advisory is not liable for any shortcomings on the part of these third parties.
5. The client of ACE Advisory is liable for all losses which ACE Advisory may suffer as a result of claims by others who are not a party to the agreement entered into between ACE Advisory and the client in respect of the goods and/or services delivered by ACE Advisory. The client explicitly indemnifies ACE Advisory against claims made by others.

G. Intellectual property rights

1. All rights of intellectual or industrial property in respect of all services delivered to the client rest exclusively with ACE Advisory.
2. The client is not permitted to reproduce, to disclose or to exploit documents produced by ACE Advisory as part of the agreement between ACE Advisory and the client, such as advice, contracts, etc., in whatever form or in whatever way, without prior written permission whether or not this is with the engagement of third parties.

H. Applicable law and disputes

1. All agreements between ACE Advisory and the client are governed by Dutch law.
2. Any dispute which may arise between ACE Advisory and the client shall be brought before the competent courts in the ACE Advisory’s place of business, to the exclusion of any other courts.

I. Miscellaneous

1. If any provision in these general terms and conditions is invalid or invalidated, the other provisions of these general terms and conditions shall remain in full force.
2. If any provision in the general terms and conditions is invalid or invalidated, ACE Advisory and the client shall consult in order to agree on new provisions to replace the invalid or invalidated provisions, whereby the object and essence of the invalid or invalidated provision are taken as much as possible into consideration.